Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses

Stratejik Satın Alma ve Kategori Yönetimi-3-

Kategori kavramına bakıldığında genel olarak ortak bir özelliği taşıyan cisimlerin belirli bir düzende bir araya getirilmesi olarak tanımlanabilir. Buna göre de kategorileştirme aynı cins cisimlerin belirlenen kategorilere göre bir araya getirilmesidir denebilir.

 

(Aydın ve Candan 2007: 8).

Satın alma ve işletme açısından kategori yönetimi ise bir stratejik yönetim alanı olmakla beraber müşteri istek ve ihtiyaçlarının karşılanması açısından yönetimsel bu sürecin bazı bölümlere ayrılmasıdır. (Varinli, 2001: 61).

Ürün olarak bakıldığında ise perakendeciler ve tedarikçi firmalar bir stratejik yönetim alanı odlara ürünlerin belirli gruplarda yönetilmesi süreci ve buna bağlı olarak değer yatama ve kar elde etme aracıdır denilebilir. (Taskın, 2002: 104).

Kategori yönetimi aynı zamanda tedarikçiler, aracılar, perakendeci firmalar ve üreticiler için her bir ürüne ayrı ayrı odaklanıp buna bağlı olarak her bir adımda kar marjını arttırmayı amaçlayan bir stratejik yönetim alanıdır. (Aydın ve Candan, 2007: 21).

Kategori yönetimi aynı zamanda perakendecilik açısından tedarik zinciri yönetimi alanında da incelenebilir. Buna göre tüketici istek ihtiyaç ve trendlere göre perakendecinin zaman, mekân ve pazarlama faaliyetleri ile doğru şekilde bulunması kategori yönetimi ile mümkün olmaktadır. Kategori yönetimi perakendecilik açısından bir süreci temsil etmektedir.  (Gruen ve Shah, 2000: 485).

 1. Kategori Yönetimi Aşamaları/ Planlanması

Birinci Aşama Kategori Tanımlama

Kategori yönetimi yapılırken uygulanacak adımlardan ilki kategori tanımlama aşaması olacaktır. Kategori tanımlama aşmasında kategori içinde hangi ürün grupları ve hangi alt diğer kategoriler bulunacağına karar verilir. Kategori tanımlama aşamasında alt kategori ve içindeki ürünlerin sınırları çizilerek diğer kategorilerden ayrışması sağlanır.

Kategori tanımı yapılırken tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarına göre düzenleme yapılır. Kategori tanımlama aşamasında ürünler kendi özelliklerine göre ne şekilde gruplandırılacağı belirlenir.

            Kategorileri ve alt kategorilerin tanımlanmasından sonra uygulamaya geçilir. Daha sonra satış rakamları, perakendecilerin cinsine göre ne kadar satış yaptıkları, satış gelişme oranı ve rakiplerin satışlarının durumu gibidir çok bilgi toplanmalıdır. Toplanan bu bilgiler ile doğru ya da yanlış yapılan uygulamalar ortaya çıkarak üreticinin sektördeki fırsatları fark etmesini sağlar. (Odabaşı, Oyman, 2003: 241).

            Kategori yönetiminin günümüz şeklini alana kadar perakendeciler belirli şekilde kategorileştirme yapmıştır. Perakendeciler yaptıkları bu kategorileşmede üreticiye göre, markaya göre şeklinde yapmışlardır. Günümüzde ise kategorileşme tüketicinin bakış açısı ele alınarak bu temelden yapılmaktadır. Yapılan kategorileşme işleminde perakendeciler tüketici davranışlarına göre tüketici zihninde birbirine yakın ve beraber kullanılan ürünleri bir araya getirerek müşterilere sunmaktalardır.

            Kategori tanımı yapılırken tüm bunların yanında kategoriyi açıklayan kısa bir tanımlama yapılabilir. Kategori tanımlanırken kategori alt ana kategoriler ve diğer alt segmentlere karar verilir. Bu aynı zamanda satış için değiş satın alma açısından da bir karar ağacı oluşturulup çalışılmasına yardımcı olmaktadır.

İkinci Aşama Kategori Rolü:

Kategori rolü aşaması her kategorinin işlevinin belirlendiği ve müşteri, aracı ve perakendeci açısından ne şekilde dikkate alınacağı açıklanır. (Taşkın, 2002: 106).

Kategori rolleri belirlemediğinde perakendeci hangi kategorinin ana kategori olacağı ya da satış stratejisi ile ilgili konularda buna uygun karar vermelerdir. Aynı zamanda kategorilerin grevleri nasıl yönetilecekleri gibi konularda da önemli yere sahiptir. Kategori rolü müşteri tabanlı hazırlandıktan sonra perakendecinin satış başarısını temelden etkilemektedir. Kategoriler hazırlandıktan ve alt kategoriler vb. tanımlandıktan sonra bununla beraber ticari olarak iş ortakları sayılan firma ve kurumlarında vazifeleri ve bu kategorilerin başarısını etkileyebilir. Kategori belirleme çoğu zaman kamaştık bir süreç olarak anlaşılsa da kategori belirleme süreçleri basitleştirilebilir. (Aydın ve Canan, 2007: 102-108).

Üçüncü Aşama. Kategori Puan Kartı:

Kategori puan kartı aşamasında her bir kategori ve alt kategorileri için amaçlar belirlenir. Her stratejik yönetim aşamasında olduğu gibi satın alma da kategori yönetimi uygulamalarında da bu durum geçerli olacaktır. Bu yüzden kategoriler için performans ölçütleri, hedefler ve değerlendirme çok önemli olacaktır. Çıkacak sonuçlara göre proseslerin ne şekilde iyileştirilmesi gerektiğine karar verilmelidir.

Kategori performans değerlendirmesi için en sık kullanılan yöntem kategori puan kartları olmakla beraber işin özelliğine göre kategori rol matrislerinden de yararlanılabilir. Kategori başarısını ölçerken kullanılan bu kategori puan kartlarını hazırlayabilmek için firmanın kategori için nerede olduğu ve nereye taşınmak istendiği ile beraber irme için özel hazırlanan performans ölçütleri üzerinden değerlendirme yapılır. Bir perakendeci puan kartlarını tüm mağazası için hazırlayabilir ya da her kategorisi için farklı puan kartları tasarlayabilir. Bu tamamen kategorinin stratejik yeri ve özellikleri ile ilgilidir. (Aydın ve Candan, 2007: 141).

Dürdüncü Aşama. Kategori Stratejileri:

Kategori stratejileri perakendecinin her bir kategorinin nasıl pazarlanacağı, kazanç hedefleri gibi pazarlama ve satışa yönelik stratejilerinin yanından ne şekilde ve nereden temin edileceği gibi ürünün mağaza öncesi süreçlerini ve ürünü sattıktan sonra müşteri ilişkileri servis vb. satış sonrası süreçlerini de kapsayan bir aşamadır. (Demirhan,2009:41).

Kategori stratejileri perakendecilere aynı zamanda bütüncül bir çalışma tarzını getireceği için firmanın organizasyonlar arası iletişimi ile rekabet gücünün artmasına kadar pek çok konuda firma için yararlı olmaktadır. Bu yüzden stratejik planlama çok önemli olmaktadır. Kategori stratejileri kategori taktikleri ile yakından ilgili olup birbirini destekleyen şekilde işlev görmektedir. Kategori stratejilerinin oluşturulması için kategorilerin tanımlanmış ve alt kategoriler segmentler gibi ayrıntılara ayrılarak her paydaş için ne olacağından bahsedilmiş, bu kategorilerin rolleri ve değerleri belirlenmiş, kategorinin nerede olduğu ve hedef olarak nerede bulunmak istediği ile ilgili çalışmalar yapılmış ve kar oranları belirlenmiş ve değerlendirme için kategori puan kartlarının geliştirilmesi gereklidir.  İçinde bulunulan adım ise bu kategorilerin geçtiği aşamalar ve verilen kararlara göre gelinmek istenen yere nasıl varılacağı ile ilgili stratejileri kapsamaktadır. (Aydın ve Candan, 2007: 148-149).

 Beşinci Aşama. Kategori Taktikleri:

      Kategori taktikleri kategori stratejileri ile uygulanarak kategorinin bulunduğu yerden istenen karlılık oranı ve başarıya gitmesini sağlayan bir yoldur denilebilir. Bu aşamada kategori stratejilerinin başarıya dönüşmesini sağlayan fiili yapılara karar verilir. (Taşkın, 2002: 107).  Kategori taktikleri, çeşitlendirme, fiyatlandırma, raf yönetimi, tedarik, tutundurma faaliyetlerini içiverir.

Bu aşamada amaçlardan diğeri de en uygun şekilde fiyatın tespit edilmesi, en uygun tedarikçileri ile çalışılması kategori ve alt kategoriler için en uygun raf ve sunum düzeninin geliştirilmesi gibidir.

  • Çeşitlendirme

       Kategori çeşitlendirme esasen kategori içerisinde hangi ürünlerin var olacağına karar verilmesidir. Fakat kategorinin genişliği ve kategorinin derinliği kategori başarısını doğrudan etkilediğinden tüketici bakış açsına göre nasıl bir optimum derinlik- genişlik yakalanacağına bu aşamada karar verilmelidir. Perakendecinin sektörüne göre ve kendine özgü koşullarına göre kategori satıları ile beraber ürün çeşitlendirmesi de oldukça farklılık gösterebilmektedir. (Aydın ve Candan, 2007: 157). Çeşitlendirme tüketici tarafından bakıldığından kategorinin görülebilir somut tarafını ifade etmektedir.

  • Fiyatlandırma

      Kategori yönetimi açısından yapılması gereken diğer bir taktik ise fiyatlandırma taktikleridir. Kategori başarısını yine çok önemli ölçüde etkileyen fiyatlandırma taktikleri tüketicilerin satın alma kararını satın alma sırasında doğrudan etkilemektedir. Satış fiyatları oluşturtulurken tüketici, sektör koşulları, mağazanın genel fiyatlandırma politikası ürünün tedarik fiyatları gibi birçok konunun göz önene alınması gerekmektedir. (Varinli, 2005: 86-89)

Kategori yöneticileri sektörü sürekli yakından izleyerek rakiplerinin fiyatlarını yakından takip etmelidirler. Ortaya çıkabilen karışlık farklar ile tüketici zihninde oluşan algılar neticesinde hedef müşteri elde edilebilmekte ya da tamamen rakip mağazaya gidebilmektedir. Özellikle fiyat odaklı alışveriş yapılması, kampanya dönemi alışverişçileri ya da sık kullanılan çok tüketilen mallarda tüketici az bir fark dahi olsa daha ucuza satan perakendeciyi tercih edebilmektedir.  (Aydın ve Candan, 2007: 162).

  • Raf Yönetimi

Kategori yönetiminde raf yönetimi mağaza düzeninde oldukça önemli bir yere sahiptir. Tüketiciler mağazaya girdiklerinde kategoriler arasında ilgisini çeken kısma yönelmektelerdir. Kategori alanında ise daha çok görebildikleri raflardan alışveriş yapabilmektelerdir.

Raf yönetiminin temel amacı rafların tüketicinin ilgisini çekecek, daha kolay istediği ürüne ulaşabilecek ve ürünlerin daha cazip ve satın almaya teşvik edecek şekilde düzenlememesidir.

            Perakendecileri ve kategori yöneticileri için raf yönetimi oldukça önemlidir. Mağaza içerisindeki tüketicilerin daha az gittiği ölü noktalar ve tüketicilerin reyonlar arasında dolaşırken sık geçtiği hareketli noktalar belirlenerek buna göre kategorilerin konumlandırılması yapılmalıdır. Burada mağaza düzeni ölü nokta olmayacak ya da en az olacak şekilde ayarlanmaya çalışılmalıdır. (Varinli, 2005: 192-193).

  • Tutundurma

        Yapılan diğer kategori taktiklerine ek ve destekleyici olarak tutundurma faaliyetleri de perakendecinin ve kategorinin başarısı için önemli bir unsurdur. Tutundurma çalışmaları perakendeciler için de diğer sektörlerdeki ile benzerlik göstermektedir. Tutundurma çalışmaları ile perakendecilerde halkla ilişkiler, reklam, kişisel satışla, kampanyalar vb. gibi görülmektedir.

Perakendecilerin özellikle haftalık kampanyalar, indirimler, mağaza içindeki o an bulunan tüketiciye yönelik anlık indirimler, gibi promosyonel tutundurma çalışmaları olabilmektedir. Bu kampanyalara daha çok müşteri çekme ve satışlara attırtmayı hedefler. Bunun yanında firma olarak verilen reklamlar perakendecinin markasının güçlenmesini, marka imajını vb. konularda destek olarak aynı zamanda markasının bilinme oranını arttıran uzun vadeli tutundurma çalışmalarıdır. Bu açılardan ele alındığında tutundurma çalışmalarını promosyon tutundurma çapılmalarını ve kurumsal tutundurma çalımalar olarak ayırmak da mümkündür. (Varinli, 2005: 98).

Bunun yanında tutundurma çalışmaları içerisinde kişisel satış da eklenebilir. Kişisel satış müşteri ile temas kurup müşterinin satın alma kararında yardımcı olunmasıdır. Kişisel satış faaliyetlerinde önemli olan nokta tüketici ile kurulması gereken iyi iletişimdir. Satış personeli tüketici ile iyi ilişkiler kurmadığında müşteri satın alma yapmadan ayrılabilir ya da yapsa dahi daha sonra aynı ütünü almak için aynı perakendeciyi tercih etmeyebilir.

  • Ürün Tedariki

Ürün tedariki kategori taktikleri içerisinde sonuncu olmakla beraber diğerlerine göre ayrı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Kategori yöneticisi diğer tüm taktiklerde ana görevi üstlenirken ürün tedariki konusundan kategori yöneticisinin doğrudan bir görevi bulunmamaktadır. Kategori için ürün tedariki görevi satın alma birimi tarafından yapılır. Çünkü kategori bazlı satın alma ve tedarikçi ilişkileri perakendecilik açısından önemli ve ayrıda çalışılması gereken bir konudur. Kategori için başarılı bir şekilde ürün tedariki yapabilmesi için şu unsurlarda dikkat edilmelidir. (Aydın ve Candan, 2007: 177- 184):

-Kaynak Sağlama: Kategori için kaynak tedarikçiden sağlanan üründür. Burada tedarikçiler ve tedarikçinin üretim yoğunluğu ile ilgili sürekli güncel bilgi edinilmeli eğer ana tedarikçi ürünü üretmede zorluk yaşıyorsa diğer tedarikçiler ile ürünün tedariki sağlanmalıdır.

- Satın alma Uygulamaları: Perakendeci ile tedarikçim ardından gerçekleşen satın alma prosesleri bu kategoride değerlendirilebilir. Fiyat pazarlıkları ve fiyatın belirlenmesi, numune siparişler ve ödeme yapısının kararlaştırılması, sözleşme gibi aşamalar bu alandadır.

- Stok Yönetimi: Perakendeci kendi stok miktarlarını sürekli olarak tedarikçisi ile paylaşmalıdır. Satış oranının yoğunluğuna göre perakendecinin elinde en kadar ürün kaldığını bilen tedarikçi buna uygu olarak üretim yapacaktır.

- Ürün Elleçlemesi (Depo ve Mağaza): Bu aşama tedarikçiden koli halinde gelen partinin satış için uygun şekle gelmesidir. Koli açılması askılama, raf dizimi, barkotlama, gerekli durumlarda alarm takılması gibi çalışmalardır.

- Envanter Yönetimi: Stokların kontrol edilerek en kısa sürede ürün temini için kullanılan yönetim birimidir.

Altıncı Aşama. Planın Yürütülmesi:

Planın yürütülmesi aşaması ilk aşamadan sonun kadar belirlenen plan içerisinde perakendeci ve partnerlerin uyum içerisinde ve birbirlerinin çıkarları doğrultumsuda görevlerini yerine getirmeleridir.

Bu aşamada gerek perakendeciler gerekse de tedarikçileri zerine düşen görevi yerine getirmeleri kategori ve perakendeci başarısı için önemli bir unsur olmaktadır. (Aydın,Candan, 2007: 185).

Kategori planının yürütülmesi planlalar dönemleri içerisinde hangi zamanda hangi partnerin neyi yapacağı gibi kısaca da özetlenebilir.

Yedinci Aşama. Kategori Denetimi:

Stratejik yönetimin her alanında olduğu gibi stratejik satın alma ve kategori yönetiminde de dönemsel olarak çıktıların incelenmesi gerekmektedir. Kategori denetimi aşaması stratejik yönetimin kategori yönetimi ayağından perakendeci için oldukça önemli bir değerlendirme olanağıdır.

Yapılan tüm strateji ve taktiklerin istenilen sonuca ulaşıp ulaşmadığı ve ne gibi bir yakınsama olduğuna bakılır. (Taşkın, 2002: 107).

Kategori değerlendirme aşamasında aşağıdaki unsurlara bakılarak değerlendirme yapılır ve başarı ölçülür.  (Aydın ve Candan, 2007: s.194):

1. Puan Kartı: Daha önce de bahsedildiği gibi puan kartları içsel olarak perakendecinin kategori başarısının anlaşılmasını sağlar.

2. Pazar: Pazar tüm satış alanları için çok önemli bir değişkendir. Pazardaki trendler, satın alınan ürünlerin model vb. özellikleri, pazardaki rakipler, perakendecinin satış stratejisine karşı geliştirilen diğer satış stratejileri vb. içerir.

3. Uygulama Planının Durumu: Yapılan planda her hangi bir noktada oluşabilecek bir aksamaya karşı ne gibi bir önlen alındığı ya da oluşan sorunların çözümü ile ilgilidir.

4. Faaliyet Özeti: Yapılan satış geliştirme çalışmalarında, taktikler ve satış stratejileri gibi temel alanlardaki fiili faaliyetlerin sonuçlarının nasıl olduğu ile ilgilidir.

5. Akıl Yürütmeler: Tüm bu sonuçlara karşı kategori öneticisinin daha sondaki adımların daha karlı olası için neler yapılması gerektiğini düşünülmesi ve ortaya konmasını içerir.

  • 2. Kategori Yönetiminin Temel Unsurları

  • Kategori Yönetim Faaliyetlerinin Yoğunluğu:

         Kategori yönetim faaliyetleri bir kategorinin yönetilmesi için harcanan emek ve zaman olarak açıklanabilir. Kategori yönetim faaliyetleri perakendecinin başarısını arttırmak ve rekabet gücün geliştirmek için yapılan faaliyetlerdir. Bu faaliyetler daha önce de belirtildiği gibi kategorinin maçının belirlenmesi, pazarlama karmasının oluşturulması, değerlendirme ve düzeltme aşamalarıdır.

Amaç belirlemede tüketici gözünden bakılarak kategorinin neden var olduğu ve ne şekilde fayda sağlamayı amaçladığı ile ilgili çalışma yapılır. Perakendecinin satış oranını arttırma ya da karın ne kadarını bu kategorinden oluşması istendiği gibi.

Pazarlama karması ile ilgili olan bölüm kategori taktiklerinde de bulunmakla beraber ana stratejinin oluşmasında faydalı olacaktır. Ürünün ne olduğu, hangi fiyata satılacağı, ne şekilde sunulacağı ve müşteri çekmek için neler yapılacağı burada kâr verilir.

Tüm yapılan çalışmaların sonuçlarının değerlendirilmesi kategori başarısının uzun dönemde daha iyi olmasını sağlamaktadır. Dönemler solarak yapılan çalımlalar ve değerlendireler ile kategori için neyin iyi neyin kötü gittiği anlaşılarak sonraki dönemlerde strateji ve taktiklerin geliştirilmesini sağlar.  (Gooner, 2001: 50).

Kategorilerin bu açıdan stratejik önemi bardır. Kategorilere harcanan emek yoğunluğuna bağlı olarak kategorinin iyileştirilmesi sağlanır buna bağlı olarak da kategorinin başarısı artacağından kategorinin hedefleri doğrultusunda perakendeci başarısı da artarak rekabet üstünlüğü sağlayacaktır.

  • Tedarikçiye Güvenme Derecesi:

Tedarikçiler perakendeciler için stratejik iş ortakları olduklarından çok önemli bir noktadalardır. Stratejik satın alma perspektifinde tedarikçiler firmanın bir departmanı olarak görülmektedir.

Kategori içerisindeki ürünlerin tedarikinin sağlanması sırasında oluşabilecek tedarikçi kaynaklı sorunlar hem perakendeciyi hem de tedarikçiyi olumsuz etkileyecektir. Kategori içerisinde bunulana ürünlerde yasak olan boya ya da kimyasal maddelerin kullanılması, ürünlerin düzen paketlenmemesi, lojistik sırasında hasar görme, ürünlerin zamanında ve istenen miktarda hazır edilememesi gibi sorunlar bu açıdan önemlidir.

Tedarikçi seçiminde değinildiği gibi perakendeciler sık sık tedarikçilerini ziyaret ederek ürünlerin kalitesini kontrol etmektedirler. Bu kontroller hem perakendecinin hem de tedarikçinin birebirine olan güven ve işbirliklerini gelişmesini saplamaktadır.

3. Kategori yönetiminin faydaları

Özellikle pazarlama alanında son yıllarda daha çok gündeme gelen kategori yönetimi aynı zamanda satın alma ile de ortak bir alan haline gelmeye başlamıştır. Pazarlama sadece ürünü olanın sattığı bir dönemden başka üreticiden aldığı ürünü yarattığı pazarda sunan farklı bir şekle everilmiştir.

Kategori yönetimi her kategoride bulunan ürünün daha çok dikkatli seçilmesi ve tüketici bakış açısının daha fazla yansıtılarak tüketiciye sunumlasın imkânı vermektedir. Bunun yanında müşteri istek ve ihtiyaçlarına göre satış ortamları da yaratılabilmektedir.

Kategori yönetimi bir perakendeci için kategorinin özel olarak yönetilmesi anlamına gelmektedir ki her alan için farklı bir yönetim toplamda perakendecinin kar oranının artmış olabileceğini gösterir. Stratejik planlamaya göre kategori yönetimi yapılabilmesi uzun dönemde kategorilerin geliştirilmesine buna bağlı olarak perakendecinin gelişmesine olanak sağlar. Stratejik planlama bu açıdan kategori yönetiminin perakendeciye getirdiği en büyük avantajdır denebilir.

Kategori yönetimi sadece perakendeciler için değil müşteriler için de önemlidir. Bir perakendeci mağazaya girmen müşteri alacağı ürünü bulması için nerede olduğu ile ilgili arayış yaşamaz. Kategorilerin tüketici bakış açısına göre oluşturulması sayesinde ürünün hangi kategoride olacağını bilen tüketici doğrudan o kategoriye yönelerek alışverişlini kolaylıkla gerçekleştirebilir. Kategori yönetimi sayesinde müşteriye daha düşük bir fiyat sunulabilir ya da ürünün birçok çeşidini kategori içerisinde bularak istediğini alma imkânı sağlanabilir.  (Taşkın, 2002: 108).

Perakendeciler için bir pazarlama odağına dönüştüğü takdirde kategori yönetimi müşteri sadakatini arttırarak, perakendecilerin piyasa payını yükseltmesinde önemli bir rol oynayabilmektedir. Sonuç olarak da perakendecilerin rekabet üstünlüğü kazanmasına yardımcı olabilmektedir (Taskın, 2002: 108).

Perakendeci açısından bakıldığında kategori yönetimi şu unsurlara bağlı olarak perakendeci başarısını etkilemektedir.

- Verimlilik: Perakendecini çalışma tarzına da yansıyan stratejik çalışma olan kategori yönetimi gerekli araçlar ve bilgi sistemleri kullanıldığında daha verimli bir çalışma yaratılmasını sağlayabilir.

- Kesinlik: Kategori yönetimi süreci boyunca gelen verilerin saplanması ve sürekli yeni veri üretilmesi sayesinde dönemsel olarak yapılan değerlendirmeler doğru veriler üzerinden gerçekleşeceğinden çıkan sonuçlar kesin sonuçlar olmaktadır.

- Finansal Performans: Kategori yönetimi bunların yanında mağaza içerisindeki ürün, gelecek siparişler, ödemeler dengesi gibi birçok konuda da perakendecinin yönetimini kolaylaştırmaktadır.

Kategori yönetiminde bulunan tüm bu uygulamalar ile her adımın stratejik yönetime göre yapılması tedarikçiler ile ilişkileri de rahatlatarak aynı zamanda tedarikçinin bilgisini arttırarak daha iyi üretim yapmalarını sağlamaktadır. (Aydın ve Candan, 2007: 36).

 

  • 4. Teknolojinin kategori yönetimine etkisi

Günümüzde kategori yönetiminin teknoloji gereklilikleri giderek artmaktadır. Kategori yönetimi yapabilmek için gerekli en önemli şey veridir. Ve doğru verinin anlık olarak üretilebilmesi, saklanabilmesi ve değerlendirilmesi bilgi sistemleri ile berber olabilmektedir.

Perakendeci ihtiyacı olduğu bilgiyi ister kategori ister ürün isterse de genel mağaza olarak öğrenebilmekte ve bunun yorumlanması ile de doğru adılar atarak karlılığını artırabilmektedir. Bilgi sistemleri perakendeciler için müşterinin alışverişinin incelenmesine buna bağlı olarak mağazadan daha çok alışveriş yapılmasını sağlayacak taktikler geliştirilmesini sağlar. Bunun yanında stok kontrolü de oldukça hızlı gerçekleştirilerek azalan stokları yerine yeni ürünlerin getirilmesi için çözümler üretilecektir. Envanter maliyetlerinde ve stok maliyetlerinde bilgi sistemleri yönetiminin etkisi ile düşüş yaşanacaktır. (Taskın, 2002: 114).

Kategori yönetiminde bilgi sistemleri kullanılmasında işlemler standartlaştırılmalı ve basitleştirilmelidir. Bunun yanında aynı şekilde prosedürler üretilerek gelen ürünün kalite incelemeleri, rafa çıkacak ürünün fiziki durumu, raf yönetimi, etiketleme, satış şekli gibi konularda da silsile sağlanacak bir prosedür eşme hayata geçirilmelidir. Bu prosedürleşmenin her adımında bilgi sistemleri ile kurulacak bağlantılar ününün her aşamada takip edilmesi ve müşteri alışverişini hakkında önemli bilgiler vermektedir.  (Orhan, 2008:109).

Kategori: Yazılar

Etiketler: mağazacılık, stratek kategori yöneyimi,, satın alama,, kategori yönetimi,, kategori,